Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wraz z dniem 25 maja 2018 roku zmianie ulegną europejskie i krajowe standardy ochrony danych osobowych.

W związku z powyższym informujemy:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

VIA REGIA FAMILIA TOCZEK Spółka Jawna z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Leśna 15/33 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000627360, NIP 8733259465, REGON 364921353.

Masz prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

 2. Do sprostowania(poprawiania) swoich danych.

 3. Do usunięcia danych.

 4. Do ograniczenia ich przetwarzania.

 5. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania:

 1. Sprzeciw „marketingowy” – masz możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Po skorzystaniu z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

 2. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – możesz skorzystać z tego prawa np. przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Wówczas należy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych są nadrzędne wobec Twoich praw, lub gdy Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Do przenoszenia danych.

 2. Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z tych praw możesz skorzystać wysyłając wniosek na adres siedziby Spółki lub adres email: viaregia@onet.pl Uprawnienie do skorzystania z przysługujących Ci praw wynika z przepisów prawa i zależeć może od podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach:

 1. Zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO),

 2. Ewentualnego dochodzenia uprawnień wynikających z umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym np. wystawiania faktur i dokumentów księgowych ( na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO).

 4. Marketingu bezpośredniego

 5. Tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby Spółki.

 6. Weryfikacji wiarygodności płatniczej.

Przetwarzamy między innymi następujące kategorie Twoich danych osobowych:

– podstawowe dane identyfikacyjne

– elektroniczne dane indentyfikacyjne

– transakcje finansowe

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po

jej zakończeniu lub rozwiązaniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń

wobec Spółki lub kontrahenta.

Przewidywanymi odbiorcami Twoich danych osobowych są: instytucje publiczne, uprawnione do odbioru i przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo ze Spółką; inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, a także pracownicy i współpracownicy Spółki lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy.

Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych możemy odmówić zawarcia z Tobą umowy. W celu ułatwienia kontaktów handlowych możemy poprosić Cię o przekazanie nam dodatkowych danych osobowych.

Możemy poprosić Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jasno i konkretnie określonym celu, innym niż wykonanie i realizacja umowy, której jesteście stroną. Udzieloną nam zgodę możesz w każdej chwili wycofać. Jednakże wycofanie to nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed cofnięciem zgody.

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie, lub ze strony internetowej Twojej firmy, albo pozyskaliśmy z ogólnopolskich baz danych (m.in. CEiIDG, KRS, itp.)

Obecnie nie planujemy przekazywać Twoich danych poza obszar EOG (czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obejmującego Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Obecnie nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Ciebie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Ci prawach oraz o sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub życzeń, prosimy o kontakt listowny na podany adres Spółki lub e-mailem na adres: (viaregia@onet.pl)

Dbamy o wysoką jakość naszych usług, dlatego Twoje dane są bezpieczne